Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató online felületen történő adatkezeléshez

Az Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és  tájékoztató tartalmazza a Használt Autó szerviz adatkezelési elveit, adatkezelések körét, adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját. Az Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit  a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai  intézkedéseiről,  valamint  az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A szabályzatban használt kifejezések értelmezése:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatkezelés: a személyes adatokon végzett cselekmény, így azok felvétele, gyűjtése, tárolása, különböző célokra történő felhasználása, továbbítása, módosítása
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján adatok feldolgozását végzi
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név:  Használt Autó szerviz
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 18-20
Telefonszám:  +36 (70) 413-2159
Email: info@olajcserearak.hu
Minden regisztrációval, érdeklődéssel, adatkezeléssel kapcsolatos levelezésben az érintettek által ezt az email címet szükséges használni.
Honlap: www.hasznaltautoszerviz.hu

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A honlap üzemeltetője a Használt Autó szerviz adatkezelői tevékenységére vonatkozóan a szabályzat és tájékoztató teljes tartalmát önmagára nézve kötelezőnek tekinti. Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvénynek, valamint  a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően véve járjon el. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az alábbi linken keresztül elérhető  hatályos  szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

 • A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

3.1.1 Érdeklődéshez, ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés célja: A gépjármű javításához , az alkatrész pontos beazonsításához szükséges adatok bekérése az árajánlatkérés form alapján. A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Telefonszám
 • Autó típusa
 • Autó forma
 • Évjárat
 • Térfogat
 • Üzemanyag
 • Teljesítmény
 • Megjegyzés

3.2  Hírlevél szolgáltatás Az adatkezelés célja: E-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az újdonságokról. Az érdeklődési kör kitöltésével személyre szabott tájékoztatás nyújtható. A kezelt adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím

Az  adat beérkezés a „Hírlevélre  feliratkozás” online űrlap kitöltésével, az adatkezeléshez való hozzájárulással és az adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató elfogadásával jön létre. A Mailchimp levelező rendszerben való adattárolás 2 lépcsőben, az email-ben kapott megerősítő link elfogadásával történik meg.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az  érintett  tevőleges  hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson   alapuló   és   egyértelmű   kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”.

 1. Az adatkezelés időtartama:

A  személyes adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@olajcserearak.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja ill. a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a megosztott adatokat gondosan dolgozza fel és biztonságosan tárolja.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő Honlap működtetését, üzemeltetését ellátó munkatársai, megbízottjai  (a továbbiakban: közreműködő) jogosultak megismerni a feltöltött adatokat. Ezen adatokat Adatkezelő illetve Adatkezelő  közreműködői nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át, és saját céljaikra nem használják fel. A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az Ön információinak biztonságát a következő módon védjük:

 • Weboldalalunkon biztonságos, titkosított SSL kommunikációs csatornát használunk
 • az információkhoz való hozzáférést korlátozzuk (csak azok férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges)
 • A felhasználó személyes adatait bizalmasan kezeljük, illetékteleneknek nem szolgáltatjuk ki
 • Az adatokat nem hozzuk nyilvánosságra
 • Az adatkezelésben közreműködőkkel az információk védelme és bármely ezekkel való visszaélés megelőzése céljából megfelelő szerződést kötünk
 1. A honlap látogatással kapcsolatos adatok

Az Európai Uniós törvények értelmében felhívjuk  figyelmét arra, hogy weboldalunk ún. “cookie”- kat vagy “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apró, szöveg fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén ill. mobil eszközén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. Az adat kezelés célja a honlap látogató személyes beállításának tárolása. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az “Elfogadom” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

 1. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai
 • Tájékoztatáshoz való jog:

A tájékoztatásnak  már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Az Adatkezelő köteles  megfelelő  méretű,  nyelvű,  egyszerű  nyelvezetű  és  könnyen  fellelhető  információt adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.)

Az   adatkezeléssel érintett személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a weblap szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes   adatokról, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve az 1. pont szerinti, a honlapon is elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A kérést biztonsági okokból a Honlap kezelőnél regisztrált email címről küldött elektronikus levélben meg kell erősíteni.

 • Hozzáféréshez való jog:

Az érintett kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

 • Adatok helyesbítésének kérése:

Az  érintett  jelezheti,  hogy  a  kezelt  adatok  pontatlanok,  és  kérheti,  hogy  azok  helyett  mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az érintett által megadott adatok pontosságáért az adatkezelőt nem terheli a felelősség.

 • Törléshez való jog:

Az  érintett emailben, egyértelmű beazonosíthatóság biztosításával (regisztrált név megjelölése és email cím,  illetve arról való elküldés)  bármikor  kérheti  adatai  törlését. Az adatkezelőnek tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot,  hogy minden hivatkozást,  illetve  náluk  tárolt  személyes  adatot  töröljenek.  Ennek célja  az,  hogy – hacsak annak jogi vagy ésszerű akadálya  nincs – az  érintett  adat „törlődjön” a fellelhető adatbázisokból.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Bizonyos  esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az  érintett  kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel  olvasható formátumban  (pl.  .doc,  .pdf  stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon  személyes  adatainak  meghatározott  okból  történő  kezelése  ellen. Ez  tipikusan akkor  szokott  megtörténni,  amikor  az  érintett  nem  adta  hozzájárulását  személyes  adatai adott kezeléséhez. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatkezelő a megadott személyi adatok valódiságát nem ellenőrzi.

 1. Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen további kérdés, kérés merül fel kérjük, írjon az info@olajcserearak.hu e-mail címre. A személyes adatok kezelésének jogsérelme esetén az illetékes törvényszékhez, illetve a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat, jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.